Community Development Programme

Kursus Kemahiran Terapi Kecantikan (Tahap asas)

Pusat Pembangunan Belia

10 Minggu (3 Kali seminggu)

Kursus bermula: 17 August 2020 – 28 Oktober 2020

Tarikh tutup pendaftaran: 30 Julai 2020

KURSUS PERKHIDMATAN KECANTIKAN
• Pengetahuan tentang dasar dan konsep kecantikan.
• Pengetahuan asas teknik rawatan wajah.
• Pengetahuan asas teknik solekan.
• Pengetahuan asas kerja dalam bidang salun kecantikan.

• Dibukakan kepada golongan wanita.
• Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di- Pertuan Negara Brunei Darussalam atau
Penduduk Tetap.
• Boleh membaca,mengira dan menulis.
• Berumur 17 hingga 50 tahun.
• Mempunyai minat dalam kursus yang ditawarkan.

Tidak ada

Secara bersemuka

  • Tidak Ada

Sijil Penyertaan (Certificate of Participation)

B$25 Seorang

Applications already closed, check regularly for updates​